polityka prywatności / informacje o cookies
Obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku o numerze 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które z dniem 25.05.2018 wchodzą w życie pod nazwą RODO.

Strona zapisuje pliki cookies. Uwaga! Korzystanie z tej witryny bez zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Poniżej więcej informacji ...

Czym są pliki "cookies"?
Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe, rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Szczegółowy opis można odszukać pod adresem: Wikipedia

Jaki rodzaj plików "cookie" używamy i w jaki sposób są wykorzystywane?
Cookies przechowują informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona, wyłączenie ich spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach (jeśli strona posiada wersje językowe). Cookies zapisują również podstawowe dane statystyczne o odwiedzinach oraz PHPSESSID. W plikach tych nie są zapisywane dane osobowe.

Zewnętrzne (przekazywane) pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów strony internetowej (np. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, itp) podlegają dodatkowo ich własnej polityce prywatności i ochrony, są związane z popularyzacją serwisu lub anoninowym badaniem statystyk oglądalności. Możesz odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki.

Usuwanie plików "cookies".
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). UWAGA! Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
privacy policy / information about cookies
Information obligation in accordance with the Regulation of the European Parliament of April 27, 2016 number 2016/679 on the protection of natural persons regarding the processing of personal data, which enters into force on May 25, 2018 under the name GDPR.

The website saves cookies. Attention! Using this website without changing your browser's default settings means that will be placed on your end device. Remember that you can always change the settings. More information below..

What are cookies?
Cookies are small text files that record user online activity. They make it easier to navigate the website and take various actions because they recognize the User's device and display a page tailored to his or her individual preferences. Disabling them may result in incorrect operation of the website and inability to access certain functions. A detailed description can be found at: Wikipedia

What type of cookies do we use and how are they used?
Cookies store information about the language selected by the user in which the website is displayed; disabling them will make it impossible to view the website in different languages (if the website has language versions). Cookies also save basic statistical data about visits and PHPSESSID. No personal data is saved in these files.

External (transferred) cookies used by possible website partners (e.g. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, etc.) are additionally subject to their own privacy and protection policies and are related to the popularization of the website or anonymous research on viewing statistics. You may refuse to consent to the use of cookies by changing your browser settings.

Deleting cookies.
By default, software used to browse websites allows cookies to be placed on the end device. These settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform each time they are sent to the user's device. Detailed information about the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings. ATTENTION! Restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.
Datenschutzbestimmungen / Informationen zu Cookies
Informationspflicht gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2016 Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die am 25. Mai 2018 unter der Bezeichnung DSGVO in Kraft tritt.

Die Website speichert Cookies. Aufmerksamkeit! Wenn Sie diese Website nutzen, ohne die Standardeinstellungen Ihres Browsers zu ändern, wird auf Ihrem Endgerät abgelegt. Denken Sie daran, dass Sie die Einstellungen jederzeit ändern können. Weitere Informationen weiter unten...

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die die Online-Aktivitäten des Benutzers aufzeichnen. Sie erleichtern die Navigation auf der Website und das Durchführen verschiedener Aktionen, da sie das Gerät des Benutzers erkennen und eine auf seine individuellen Vorlieben zugeschnittene Seite anzeigen. Ihre Deaktivierung kann dazu führen, dass die Website nicht ordnungsgemäß funktioniert und auf bestimmte Funktionen nicht zugegriffen werden kann. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter: Wikipedia

Welche Art von Cookies verwenden wir und wie werden sie verwendet?
Cookies speichern Informationen über die vom Benutzer ausgewählte Sprache, in der die Website angezeigt wird. Wenn Sie sie deaktivieren, ist es nicht möglich, die Website in verschiedenen Sprachen anzuzeigen (sofern die Website über Sprachversionen verfügt). Cookies speichern auch grundlegende statistische Daten über Besuche und PHPSESSID. In diesen Dateien werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

Externe (übertragene) Cookies, die von möglichen Website-Partnern (z. B. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest usw.) verwendet werden, unterliegen zusätzlich ihren eigenen Datenschutz- und Schutzrichtlinien und stehen im Zusammenhang mit der Popularisierung der Website oder der anonymen Recherche auf Statistiken anzeigen. Sie können die Zustimmung zur Verwendung von Cookies verweigern, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern.

Cookies löschen.
Standardmäßig erlaubt die zum Durchsuchen von Websites verwendete Software die Platzierung von Cookies auf dem Endgerät. Diese Einstellungen können so geändert werden, dass die automatische Verarbeitung von Cookies in den Webbrowser-Einstellungen blockiert wird oder jedes Mal informiert wird, wenn sie an das Gerät des Benutzers gesendet werden. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Methoden des Umgangs mit Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software (Webbrowser). AUFMERKSAMKEIT! Die Einschränkung der Verwendung von Cookies kann Auswirkungen auf einige der auf der Website verfügbaren Funktionen haben.